KSRG OSP Przygłów

strażacka pasja strażackie życie

Zamówienia Publiczne

 


Tytuł: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4×4 wraz z wyposażeniem
Numer sprawy: OSP.2370.01.2017.
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
Data zamieszczenia postępowania: 2017-08-21
Termin składania ofert 2017-09-01 godz. 10:00
Pliki: Ogłoszenie BZP po zamieszczeniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia -Oferta Techniczna -zal 1

Projekt umowy -zal 2

Formularz ofertowy wykonawcy – zal 3

Oświadczenie wykonawcy – zal 4

Wykaz wykonywanych dostaw – zal 5

Edytowalne

Wyjaśnienia treści SIWZ – pytania wykonawców

Informacja treści złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty